AKASÚMO KA ÍBOLE NU MÚNDU

Aaliko unnyambala jumo. Alyegíle unkííkulu. Bwila na bwila balyaga iseke. Bobaagíle bakateele ni iseke balyulíle untego. Unnyambala ategíle untego. Jaalikolíle imbogo. Po pampiki apa ategíle untego mmwanya lyalímo íbole. Po umúndu jula bo ikubuta inyama jila. Íbole lyatíle:" Gwe múndu ugwe, utwamúnda tosa múnyama ijo twangu. Umúndu bo ahinjíle inyama jila alyegíle ji nyama joosa lolí atulekíle utwamúnda. Kilabo kangi akolíle Ifubu. Pope íbole lyatíle: "Twangu utwamúnda." Ísíku lyabutatu lyope akolíle imbabala. Pope íbole lyatíle: "Twangu utwamúnda."
Po unkasí gwake alyandíle ukusulumania nu kundalusya undume ukuti: "Kutwala ji nyama ndupu. Utwamúnda tulikugu?" Undume alinkumwamula alinkuti: "Gwe nkasí gwangu. Apa ngutegela untego gwangu pampiki mmwanya lilimo íbole lyoili likuti: 'Twangu utwamúnda." Unkasí akanikaga. Po kilabo unkasí abukíle kuno! Kutega unnyambala untego. Bo ikwenda íkola mntego. Po alyandíle ukukúúta ingúúto po undume apilike. Alinkubopa ukwakuntatula. Po íbole mmwanya lyatíle: "Twangu utwamúnda." Unnyambala alinkulisuma íbole alinkuti: "Uju nkasí gwangu nsikumbuuta íkolíle kisíta kumanya. Íbole lyakaníle. Po alinkufíka mwangalamú. Unnyambala jula ampangila isi símwagíle. Jope alinkuti kyangu ikyima. Mwakindíngo atíle gwangu imifupa. Mwangwina ati gwangu untu. Kila kinyamana iki kyafíkíle pala kyalisalííle ifyake. Pammalikisyo alinkufíka Kalulu. Atíle bagwitu! Inyama iji nyafú fíjo. Po ubunúnú bwake tubuke tasí tukalye jila kula. Po iji twíse twisasulege ítolo.
Boosa balinkwitika nu kusokapo pamo pene nu múndu jula. Po bo bikwenda munjila Kalulu alyandiileko nu kumwabula unkííkulu jula. Nu kumbuula ukuti abopege mbimbibi ukubuka kukaja. Jope Kalulu alinkubabopela abaníne. Ukufíka kula inyama bakajagíle. Kalulu atíle po ulu tukajaga tubuke tukasasule jilajila. Batíle lilino ulu tubopege kila múndu akeegege akaake. Po íbole lyalilyakwanda, ukufíka ítolo pantego líkola. Ifínyamana ifíngí bo fífíkíle fílinkwanda ukwísalila inyama ja mwaíbole nu kulya. Po íbole ili lyalyaga utwamúnda balinkulilya ilyene.
Ukufuma pala pala íbole ilugu lya fínyamana kangi ilugu lya ntego mpaka numwísyu ugu.


AKASÚMO KA BAKÍÍKULU BABILI ABAKONYOFU

Ijolo fíjo balíko abakííkulu babili. Jumo alinkasí gwa nndondo. Ujungi ali nkasí gwa nnoge. Unkíkulu jumo uju ateelíle umwana undindwana. Umwana ujo alimwana gwa nkiikulu gwa nkasí gwa nndondo. Ingamú ja mwana uju ali jo. Isaga. Isaga akulíle mpaka ukukíkulupa. Po bunobuno ísíku limo: Isaga alinkugogwa injosi ngati egigwe, kangi atelíle umwana undindwana unúnú fíjo. Lolí bo ikulembuka nulubunju alinkwijaga, akana mwana najumo jwene. Po alinkwanda ukukúúta ingúúto inywamú fíjo. Umpapí gwake unkíkulu alinkundalusya ukuti fíkí kulila? Umwana alinkundingisania unna ukuti pakilo natelíle umwana kunjosí, lolí kangi nsíkumbona! Po jope unna alinkuja múndu gwa kulila fíjo ngati bo jumwana. Abandu balinkulundila nu kundalusya unna gwa Isaga ukukongana ni ngúúto ja pakaja pala. Alinkubabula bo síla síla símwagíle umwanake. Abandu boosa balinkujeeta fíjo kunongwa ja ngúúto inywamú.
Lolí ndimba njosi ítolo? Po unkulu jumo alinkundingisania unna gwa Isaga ukuti ubúlúlúsye abandu boosa aba, papo lililo ulu kusulila ubufwe pakaja kandumego. Po lolí upije ifíndu fínandi ukuti abandu bakuswe. Po papo unna gwa Isaga alinkuja múndu gwa kujíkola ing'ombe ja ndume mwitembe nukubúúta. Inyama ajikolíle ukuusania nu mpunga, jimo nifyakulunga. Po abandu boosa balíle nuku hoboka fíjo. Inongwa sya ng'ombe ja ndondo silinkufumuka ikísu Kyosa. Silinkwakumwaga nugwíse gwa Isaga kungunda kuno ikulima. Ugwíse gwa Isaga alinkuja múndu gwa kugomoka pakaja, akaleele fíjo bo ikwaga ukuti unkasí agogíle ing'ombe jake kunongwa ja njosí. Atíle: "Nkííkulu ngukwaga nsumwike kukisu kya panja kukulonda unkííkulu unkonyofu bo lulwako. Linga nu mwagíle nakuja nkasí gwangu bwila na bwila, lolí linga ngamwaga nakusokapo pakaja kangu. Umnyambala jula alinkwenda nukusokapo pakaja ukwenda injila jake. Alinkwenda alinkwenda. Aja kufíka pakaja kankííkulu jumo unkangale.
Alimwanisye ukuti kunkulumba gwa kisu iki kokugu? Unkííkulu unkangale jula alinnangisye. Po alinkufíka pakaja ka nkulumba jula. Alimwagilepo unkasí, lolí kangi umúndu jula unndondo alipakíle umfwandilo kumaso kosa.
Atíle hotí malafyale. Unkasí gwa nkulumba gwa kísu alimwíngisye nnyumba. Alinkumwania ukuti ufúmíle kugu gwe múndu ugwe. Umwene alimwamwíle atíle une ndi nsyuka mfumíle kwa kyala. Alinkwendelela ukundingisania ukuti ngutwalíle kalata uju andumíeko umwínangu uju afwíle. Nkati mwa kalata asimbíle atíle: Joune ne mwípwago. Ngulonda indalama amalongo ntandatu, ngumeleligwa fíjo kuno ndíko. Po papo unkíkulu jula limpeele indalama pamopeene ni mienda imíngí fíjo. Po unnyambala jula undondo alinkuja múndu gwa kusokapo, nuku kaana ukusíndikiligwa. Nu kumbuula ukuti mwiko ukusindikilígwa unsyuka. Unnyambala jula alinkugomoka kukaja kumyake. Afíkíle. Ajíle kumwaga unkasí pamopeene nu mwana. Alyandíle ukubalingisania muno syajilíle kuno abukíle. Bo abalingisenie, po alinkwanda ukumbuu la unkasí ukuti: ukwandila lilino ulinkasí gwangu papo numwagíle unkííkulu unkonyofu bulwako.
Kangi alinkuti, ukwandila lilino linga mugogilwe injosi mungulilege tasí, somma ukubomba símo bo ngajapo. Balinkugona nunkasí nulusaalo ulunywamu fíjo. Kangi balinkuula ni ng'ombe ijingi kundalama síla atwele kunkííkulu ujungi unkonyofú.


KALULU NU MMNYANÍ MWAFÚBÚ

Aaaliko Kalulu amanyene fíjo na mwafúbú. Baangalaga pamopeene fíjo ubusku boosa. Ísíku limo Kalulu abuukíle kunjíní kukujaata. Abagíle abalindwana abíngí fíjo. Ndimba Kalulu abaganíle fíjo. Alyandíle ukubahaha. Abalindwana balyandíle ukumbuula Kalulu ukuti twemma ugwe uli nsejí.
Po Kalulu atíle une kuno ngufuma ndi nnyafyale fíjo. Mungetelelepo panandi ngwakwísa nunkamu gwangu umnyamu fíjo. Ndimba jo mwafúbú. Kangi une nguja pamwanya, umwene ikuja pasi. Ikumbimba une. Po Kalulu alinkubuuka kukaja kumyake. Aajíle kumbuula unkamú mwafúbú ukuti balíko abalindwana abanúnú fíjo kunjíní kula. Po mbabuulíle ukuti ngwakwísa nunkamú gwangu, bule gwiganíle ukuti tubuke twesa? Po mwafúbú alitíke. Ukufíka munjila Kalulu alyandíle ukuti une ngulonda ngwele pammwanya panyuma jako bolululu mbabulíle kula. Lolí kangi Kalulu ali ni ikomang'ombe ni fílímbí. Bobali kifukí ukufíka, Kalulu alinkunkwela panyuma nu kwimba ukuti: -Muketíle lelo! nisíle nemalafyale bo lulo nababulíle bule muketíle? Po alinkukina fíjo. Abakííkulu balyandíle ukubopa ukwísa kukumwambilila Kalulu. Nukuti nalolí bagwitu!!! Umúndu uju malafyale kuno ikufúma. Po bobakíníle fíjo nabalindwana bala bagomwíke kukaja. Po Kalulu alyandíle ukumbula mwafúbú ukuti, abalindwana bala balalamikaga ukuti bati ugwe uli nnúnú fíjo, lolí gene amatanga gako go manywamu fíjo. Po kanúnú ngubuuteko panandi ukuti bakakugane fíjo. Po mwafubu atíle mbúúta!! Po ndimba Kalulu ikulonda inyama ja kulya, alimbutíle amatanga goosa fyasyele ifílonda ifínywamú kwa mwafúbú. Po mwafúbú atíle lolí gwísege kukaja kukumbandako. Kalulu atugeele amasíku matatu kisíta kumbandako unníne. Ísíku lya kina abuukíle kukumbanda. Alyandíle ukumbanda mwafubu namísi amapyu. Polinga mwafúbú ikukuuta, Kalulu atígi gwikasyege somma ukukúúta. Kalulu bo amalíle ukummbanda asokílepo. Kunyuma kuno mwafúbú alinkwendelela ukubina fíjo. Pammalikisyo afwíle. Kalinkuja kampyenyúle.


AKASÚMO KA BANYAMBALA ABAFWIMÍ

Baaaliko abanyambala abafwimí. Bafwimaga mmatengele. Po bo bikufwima bunobuno bajaagíle imbulu. Balyandíle ukujikaga kubusiku ubutalí fíjo. Bajikagíle, bajikagíle pope bakajikolíle. Balyandíle nulubunju mpaka namajolo. Imbulu jaja kufíka kunnyambala jumo. Jalimmwagíle ikulima, jalyandíle ukunsuma ukuti: "Naalamba fíjo gwe múndu ugwe umboke ngulonda ukugogígwa." Po unnyambala jula atíle po ngupoke bo bulebule? Po imbulu jatíle gwasame po ningíle múnda. Po umúndu atíle kena ulinywamú fíjo? Po nakwingila bule bule? Imbulu jatíle pope ngwingila ítolo.
Bo unnyambala jula bo agíle abafwimí balikifuki alyaseeme. Po imbulu jalíngíle múnda. Abandu bala balyandíle ukundalusya unnyambala jula, atíle njibwene jabopaga kulusoko uko!!! Abafwimí bala balinkuja bandu ba kubopa ukujikonga. Balinkwenda, balinkwenda lolí bakajagíle kangi.
Pa mmalikisyo bagomwike, balimmwagíle unnyambala jula balimbulíle ukuti tukajaaga. Po balinkubuka kumiabo. Umúndu jula bo agíle abannyambala bala babukíle kangi basikuboneka, alyandíle ukujikolela imbulu ukuti gwiii! Sooka lelo abalugu bako bakindíle. Imbulu jalyamwíle ukuti une ulu níjengíle syepwa. Umúndu jula alyandíle ukulamba fíjo ukuti imbulu jila jisooke múnda, lolí pope jakaníle. Po umúndu alinkubuka kunnine ukuti ambuute palwanda jisooke imbulu. Unnine alimbuutíle. Imbulu jasookíle. Umwene alinkufwa, kalinkuja kampyenyúle.


AKASÚMO KA BAANA BABILI ABA NNYAFYALE

Aaaliko unnyafyale jumo. Atelíle abaana babili. Unnyafyale ujo akabíle ikísu kya mmwaja, munndamba na mwÍtete. Bo aagíle ikuja pakufwa, ababulíle abaanake ukuti linga nfwíle, gwe nkulumba gwíse ukabege ikísu kya mmwaja na mndamba. Gwe nnandi gwíse ukabege ikya mwÍtete.
Po pakabalilo kanandi umwalafyale jula alinkufwa. Abaanake balilíle ifwa jila nukumala. Unkulumba alinkukaba ikya mmwaja nikya munndamba. Jope unnuguna alinkukaba ikya mwÍtete. Bo bikugona unkulumba alyandíle ukulonda ubunnyafyale bo ubwagwíse. Ababuulíle abandu bake ukuti tulwe ubwite nunnuguna gwangu ukuti mboke ikísu iki ikukikaba umwene, ikya mwÍtete kyope kije kyangu.
Unnuguna abopíle nabaanake ni fyuma fyake fyoosa. Ajíle kufíka ntukuju. Afíkíle pakati pitengele, alinkugona na baanake apo. Abaanake bategíle íbole baalikomíle ni ngili lyafwíle. Balyubwíle ikipapa. Po ugwisabo aatíle mujifwike ingwata jimo. Bajifwikíle. Po abandu babili ukufuma mmwaja na mnndamba babukíle kukumponiako umúndu jula ntukuju. Bajetíle fíjo ukwaga afugíle íbole. Bagomwike kukaja nukumpangila unnyafyale bosíla. Unnyafyale ababulíle abandu bake ukuti: "Mubuke mukakole íbole ilyumi mulitwale." Abandu babukíle. Balyagíle íbole lila balyandíle ukulíkola. Íbole lila lyagogíle abandu abíngí fíjo. Abandu bagomwike kumwalafyale batíle tutoligwe. Po unnuguna kula kutukuju kuno aaaliko agogíle kangi ingalamú. Alyubwíle ikipapa po nukujifwika ingambaku jake. Abandu bana ukufuma mmwaja na mnndamba balinkubuka ntukuju. Bajetíle fíjo ukwaga afugíle ingalamú. Bagomwike kukaja balimbulíle unnyafyale. Unnyafyale atíle mubuke mwebandu bangu númwe mukakole ingalamú. Abandu bake baabukíle, balyandíle ukukola ingalamú. Po ingalamu jalyandíle ukubagoga abandu bala. Bamo babopíle nkumbuula umwalafyale ukuti tukufwa. Po unnuguna gwa mwalafyale alyagíle abandu boosa abikumalika. Po alyegíle ípila limo apínyíle pamakosí. Po inongwa isyo silinkufíka kunnyafyale ukuti unnuguna kutukuju uju linga ikumponia mpaka ansenge ni ndwanga pakikosi. Jope alinkubalagila abandu bake ukuti níne musengege nindwanga pakikosí kokumbonia.
Abandu bala balinkubomba boisí unnyafyale apilíke nukusílagila. Po alisíle umúndu ugwa kwanda alinsengíle nukumponia. Umwalafyale afwíle.
Po unnuguna bo agíle afwíle unkulu uju alinkagíle alyandíle ukusama nabaanake ukugomoka kukaja alinkukaba ikísu kya mmwaja nndamba na Itete nukuja nnyafyale ifyinja nifyinja. Kampyenyúle.


AKASÚMO KA MWANA GWA UNNYAFYALE MWÍLABEGE

Aaaliko umúndu jumo. Ingamú jake aali jo Mwílabege. Aatugele ifyinja ifíngí fíjo kisíta kwega ubwegí. Po alyandíle ukolonda unkííkulu. Pa mmalikísyo alimmwagíle umwana gwa nnyambala jumo undondo fíjo. Ingamú jake Tukupyelesya. Tukupyelesya ali mwana jumo jwene ntiga munna na ngwíse. Aaganígwe fíjo na bapapí baake. Po bo akulíle alinkuja múndu gwa kulondígwa ubwegí nu nyafyale Mwílabege. Abapapí ba Tukupyelesya baja bandu ba kumwitikila Unnyafyale ukuti amwege umwanabo. Unnyafyale Mwílabege alinkuja múndu gwa kutwala ifyuma ifíngí fíjo kubapapí ba Tukupyelesya. Aatwele ing'ombe amalongo lwele ni ng'ombe ntandatu. Aba papi ba nkííkulu balinkuja bandu ba kuhoboka fíjo ukukongana ni fyuma ifí aatwele unnyafyale.
Unnyafyale Mwílabege alinkuja múndu gwa kumwabula unkasí. Nkati ka bwegí bwabo balinkupapa umwana ugwa kwanda undindwana. Uju ingamú jake ali jo basileke. Popapo Basíleke alikuja múndu gwa kukula nu kukíkulupa. Unnyafyale Mwílabege bo agíle umwanake akulíle akoolíle ulukomano ulunywamú fíjo nukubalingisanía abandu ukuti: Umwanangu Basileke akulíle. Po linga jujo ikulonda ukummwega, mpaka agoge imbulu inywamú iji jikulya inguku pakaja kangu. Po ukukongana nu bunúnú bwa mwana gwa nnyafyale, abandu abíngí fíjo balinkuja bandu bakundalusya unnyafyale ukuti imbulu iji jikufumila pokí? Unnyafyale alikuja múndu gwa kubanangisya umpiki muno imbulu jikufúma. Imbulu ijo jafumaga mumpiki untali fíjo kangi ugwa míífwa.
Aalísíle unnyambala ugwa kwanda, atwele imbwa, imilunda, ingwego nu bupanga. Alíjaandíle ukufwima ukwandila nulubunju mpaka namajolo. Pope atoligwe ukujigoga ijmbulu jila. Alinkumbula unnyafyale ukuti ndolígwe. Alinkwísa ugwa bubili atolígwe. Ugwa butatu jope atolígwe. Ugwabuna atolígwe. Pokummalikisyo alinkwísa undumyana unkeke. Aatwele imbwa imbene, ílisu, inyama nu ndunda. Aabukíle nkikolo mumpiki muno imbulu jikugona. Ajikolíle imbene ajipele inyama ukuti jilyege. Ajikolíle imbwa ajipele ilísu ukuti jilyege. Po imbulu jilinkuketa isi sikubombigwa pasi nu undumyana jula umfwimí. Po pitasí imbulu jilinkusuluka panandi panandi nukundingisanya umfwimí ukuti gwe imbwa ujipege inyama, imbene ujipege ilísu. Po imbulu bo jaagíle umúndu jula asikupilika jilinkwíka pasi pa kubomba bo isí jambulaga umúndu jula. Po múndu jula umfwimí alinkujikoma imbulu jila ni ndunda. Jilinkufwa alinkujipimba nu kujitwala nkyeni munyafyale. Unnyafyale alikuhoboka fíjo kumbombo iji ajibombíle umwaníke jula umfwimí. Po papo alinkumpapo umwanake undindwana, ni fyuma ifíngí fíjo nu kumpapo ubunnyafyale jope pakísu ikyake. Undumyana jula alilnkuja múndu mwegí kangi ugwalusaalo bwila na bwila nkabalilo kosa aka bumí bwake.


AKASÚMO KA BANDU ABAKINDA NDAGILO

Aaaliko umúndu jumo. Ingamú jake Nísíleítolo. Nísíleítolo ali múndu mwegí. Unkasí ingamú jake alijo Balekebajobege. Bo babilli batugalaga palakubo ulunywamú fíjo, baaja bene ítolo. Nísíleítolo atugeele nunkasí kubusiku ubutalí kisíta kuja nu mwana. Boosa pamopeene na ju unkasí balinkuja bandu balusulumanio fíjo ukukongana nukusíta kukabamo umwana najumo nkatí mbumí bwabo. Nísíleítolo alinkuja múndu gwa kumbuula unkasí ukuti bagelepo ukubeeta ukukongana ni mbapo jabo. Boosa bo babili balinkuja bandu bakubuuka mbuganga. Bo bunobuno balinkwenda balinkwenda baja kufíka kukisu kimo baja kufíkíla pa kyamení. Balinkundaluusya kyamení balinkuti: "Unganga gwa kititu alikugu?" Kyamení alikubanangisya kuno unganga aalíko. Boosa pamopeene balinkubuka kukaja ka nganga ujo. Unganga ujo ingamú jake jo Kikakíle. Kikakíle ali nganga nnúnú fíjo panandi mma nkisu kila. Nísíleítolo alinkujoba syosa isí síntwele kula kunganga. Unganga Kikakíle alinkuja múndu gwa kubalondela unkota. Bagoníle pakaja pa nganga bo bikunwa unkota kubusiku butatu. Unganga aabapeele indagilo si nyingi fíjo. Ababulíle atíle: -Linga unkííkulu ali nu lwanda somma ukulya amafúmbi, ulukuma ni iswi imbelele. -Kangi linga umwana ateeíigwe somma ukunnangisya nkyení mbandu. -Gwe nkíkulu gunjabilege undumego ikijabo ikinywamú fíjo. Po papo balinkwepukapo pakaja panganga nu kubuka kumyabo. Bo bafíkíle kumyabo balinkukumbuka indagilo isya nganga nu kusíbomba syoosa kisíta kusobapo mpaka unkasí akabíle ulwanda nu kuteela umwana undumyana. Balinkuja bandu balusekeko ulunywamú fíjo kangi balinkwenda nu kwibwa indagilo syosa isya nganga. bakumbwikepo nandi ítolo syene isya kusíta kulya amafúmbi. Umwana akulilepo mpaka afíkíle ukwafula. Kunongwa jalusekelo ulu baali nalo balibwibwe syosa, balinkukinda indagilo syosa isya jula unganga. Balinkuketesya umwana nkyení mbandu. Ukukonganga ni ndagilo sya nganga Kikakíle ukuti basílamisye. Umwana akeendaga, ifyinja fílinkukinda ifyinja ntandatu kupala nu kujoba kangi nukwenda. Po balyandíle ulusulumanio ulunywamu fíjo. Po balinkunyomoka nu kubuka kunganga Kikakíle kangi. Unganga kikakíle ababulíle atíle: "Mwilamwisye indagilo syangu. Umwaninu akabagila ukwenda kangi atikwísa kujoba siku. Kangi lolí mgomokege kukaja kinu une ne mma ukubambulukisya umwaninu papo munyílemwe fíjo. Po papo Nísileítolo alinkugomoka ukubuka kukaja kake na junkasí. Umwanabo kubusiku ubupímba ítolo alinkufwa. Balinkulila fíjo kunongwa ja kusyila umwanabo jumojwene ntiga. Balinkugona fífyinja ifíngí kisíta kuja nu mwana kangi. Syo síísi mpaka lilino abakíkulu bingi abakinyakyusa basikulya amafumbi linga balininyanda. Kangi bikubajabila abalume baabo ifíjabo ifínywamú, kunongwa ijo ija ndagilo sya baganga.

AKASÚMO KA LÚSÚLÚSÚ

Aaaliko unnyambala jumo. Ingamú jake ali jo Kyalalika. Kyalalika afumaga pakikolo kya bana njukwa. Atelíle abaana babili. Jumo ali jo: "Pepe nkísíku mwanyosí." Ujungi ali jo Fyabaníno. Abaana aba bali balumyana batupu. Uwisabo abatumaga kulukubo kukubinga injuní. Ísíku lyakwanda abaana bala batweele umpunga untíke nu lukama. Fyali fyakulya fya kunjuní. Bo bafíkíle pangunda balyandíle ukubinga injuní bo baagíle jikubaluma injala balyandíle ukupija ifíndu bo bapijíle umpunga babikílepo amakala. Bo bikuguulila ukujaba lilinkufíka lya Lúsúlúsú lilinkuti: "Mutikuti isaga?" Abaana bala baatíle: "Isaga." Kangi lilinkuti "Mutikuti ele ikikota?" Balimpeele. Po lyatíle "akajajalí" boosa balinkugona utulo. Lyajabíle umpunga nu lukama nukwanda ukulya. Bo limalíle ukulya lyatíle "akajejelo". Po abaana bala balinkulembuka. Po ilyene lyaabopíle kubutali. Abaana bala bajíle kumbuula ugwísabo. Po ugwísabo aja kutwala ifílwilo. Ukwandila imilúnda, ingwego, isengo nummage. Po abaana batwele kungunda umpunga ni nyama. Pope lya Lúsúlúsú lyabombíle boisí lyabombíle mmajolo. Ugwíse gwa bana bata aja kubabuula abasíkali. Abasíkali batwele indúsú. Lya Lúsúlúsú lyabagonísye utulo boope. Po umnyambala umwenelupaka abukíle kumalafyale. Umalafyale alintumíle unganga gwake. Unganga abuukíle kulupaka kuno lya Lúsúlúsú likulyaifíndu. Abalalusísye kuno likufúmila bali nnangisye. Po apakíle unkota. Apakíle na pakikota apa likutugala. Po lya Lúsúlúsú lyalisíle lyajobíle boisí likujoba bwíla. Balipeele ikikota. Bo litugeele lyalíle ifíndu. Po bo likusúmúka lyalíkolíle papo. Po unganga aaalikolíle. Aalikomíle, aligogíle. Lya Lúsúlúsú lyafwíle. Po unganga atíle mupije ifíndu ifí lyalyaga bwila tulyemo lilino tuhoboke. Abandu bala bapijíle. Balílemo boosa. Ukwandila, abaana ugwísabo, abasíkali pamopeene naju nganga. Akasúmo kalinkuja kampyenyúle.

AKASÚMO KA KÍÍNA KYA FÍNYAMANA

Aaaliko mwafúbú akolííle ulukomaano ulwa fínyamana fyosa. Ulukomano lwali lwa kukumba ikína ikya misi ga kunwa ifínyamana fyosa. Nkati munomuno Kalulu alinkuja múndu gwa kukaana pakati palukomano ulo. Ukuti une ngabagila ukukumba ikína ikyo nemma. Popapo unkulumba gwabo mwasofú alinkubika ulusoolo ulwa kulindilila ikína kulibala bakaníle ukukumba ikína. Ugwa kwanda ukulindilila ali jo Mwakindíngo, Mwakindíngo alinkwitaga nkati nkína nkulindilila. Po alinkwísa Kalulu atweele akatíngala kake po nu luukí ulu lwali nkipale nkati. Bo afíkíle alinkwanda ukwimba ulwimbo kuno ikukuba akatííngala kaake. Kumbulu! Kumbulu! Nganwe utwisi kwabankulu!! Po bo íkwítaaga alinkuja múndu gwa kukolígwa na Mwakindíngo. Mwakindíngo ahobwike fíjo bo ampeele ulukí nukusuma ulungi ukuti ammongele ulungi. Po Kalulu atíle tasí ngakupínye mumpíkí. Kalulu alinkwítaga nkína nkooga nukufulumbanía amisi goosa. Bo amalíle alinkusookapo nukukana ukumwabula Mwakindíngo. Po unkulumba gwabo mwafúbú bo ikufíka nkukeeta ubujiilo bwa kína kyabo alinkumwaga Mwakindíngo apinyígwe. Po alimmwabwíle nukundalusya Mwakindingo alinkuti alipo umúndu jumo ikwísa papapa ikupínya abandu. Mwasofú alinkuja múndu gwa kuntwala undindililí ujungi. Mwaíbole jope asyobigwe na ju Kalulu. Abatweele abangi babíngí fíjo. Bope baatolígwe. Pammalikisyo alinkuja múndu gwa kuntwala kajamba. Kajamba alíngíle nkati nkína nukwanda ukulindilila. Alinkwísa Kalulu atíle ngati, ngati. Pope syosa kajamba akaníle. Atíle numpake nuluki kukanwa pope akaníle. Alinkolíle nu kuntwala nkyeni mfínyamana fyosa. Po unkulumba gwabo mwasofú alinkubalalusya abandu bake ukuti: tutifíkí numúndu uju. Po boosa baatíle twege imilisí tumpínye. Kangi tumbike palumu. Po babombíle bo sisí bo lunkomíle ulumú alinkuja múndu gwa kwígolola. Ndimba lolí ikuluma imilisí ukuti alatule. Po alatwíle alinkwanda ukubopa. Ifínyama fyosa fyalyandíle ukutúmbaníla nagwe. Po Kalulu bo ikubopa atúkúlaga ifumbi, po ifínyamana fíkaketaga amaso. Po Kalulu abopíle kifukí nulwisi, nukwipelengania ngati íbwe. Po ifínyamana fyalyandíle ukuti po umúndu uju ali kugu, pamo alobwike ulwisi ulu? Po jumo alyegíle ilíbwe ili Kalulu alipelengeniemo. Po basopíle kwisilya ukuti pamo ko aalíko. Po Kalulu bo asopígwe alinkuja múndu gwa kusekela fíjo kwisilya nukwítúfya ukuti mundobwisye ne nnyafyale gwinu. Popapo kalinkuja kampyenyúle. Kalulu aponíle kisíta kufwa kangi nukufulalapo.

AKASÚMO KA BANA BA NNYAFYALE

Aaaliko unnyafyale. Ateelíle abaana babili. Unnyafyale uju akabíle ikísu kya mmwaja. Múndamba na nkílwa kwa Koloso. Bo aagíle andíle ukufwa ababuulíle abaanake ukuti: "Linga mfwíle. Gwe nkulumba. Andabwíle gwíse ukabege ikísu kya mmwaja na múndamba. Gwe nnandi Tobiasi Mwakalibule gwíse ukabege ikya mwÍtete na nkilwa kwa Koloso. Po umalafyale jula alinkufwa. Abaanake balilíle ifwa jila nukumala. Unkulumba alinkukaba ikya mmwaja ni kya múndamba. Jope unnuguna alinkukaba ikya nkílwa. Bo bikugona unkulumba alyandíle ukulonda ubunnyafyale bo ubwagwíse. Ababuulíle abandu bake ukuti tulwe ubwite nu nnuguna gwangu. Unnuguna ajongíle nabaanake nifyuma fyake fyosa. Aajíle kufíka nTukuju, afíkíle pakati pítengele. Alyandíle ukugona nabaanake. Abaanake baategíle íbole. Baalikomíle ningilí lyafwíle. Balyubwíle ikipapa. Po ugwísabo atíle mujifwike ingwata jimo, bajifwikíle. Po abandu babili ukufuma mmwaja na múndamba babukíle kukumponiako umúndu jula ntukuju. Bajetíle fíjo ukwaga afugíle íbole. Bagomwike kukaaja nukumpangíla umalafyale bo síla. Umalafyale ababulíle abandu baake ukuti mubuke mukakole íbole ilyumí mutwale. Abandu babuukíle balyagíle íbole lila lyagogíle abandu abíngí fíjo. Bagomwike kumwalafyale ukuti tutolígwe. Po unnuguna kutukuju kuno aaaliko ategíle kangi ingalamú ajubwíle ikipapa po nukujifwika ingambaku jake. Abandu ukufúma mmwaja na múndamba balinkubuka ntukuju. Bajeetíle fíjo ukwaga afugíle ingalamú. Baagomwike kukaaja balimbulíle umalafyale. Atíle mubuke mwe bandu bangu numwe mukakole ingalamú. Abandu bake babukíle balyandíle ukukola ingalamú. Po ingalamú jalyandíle ukubagoga abandu bala. Bamo babopíle nkumbula unnyafyale ukuti tukufwa fíjo. Po unnuguna gwa mwalafyale alyagíle ukuti abandu boosa nabikumalika. Po alyegíle ipila limo apinyíle pamakosi atíle linga jo uju ikumbonia mpaka aasenge nindwaga pakikosí. Abandu bala balinkubomba bo isí. Unnyafyale bo apilike aatíle níne múseenge. Po alisíle umúndu gwa kwanda alinsengíle nukumponia unnyafyale. Unnyafyale aafwíle pala pala. Po unnuguna bo aagíle afwíle unkulu uju alinkagíle alyandíle ukusama nabaanake ukugomoka kukaja. Alinkukaba ikísu kya ndamba, mmwaja nukuja nnyafyale. Akasúmo kalinkumalika.

AKASÚMO KA KALULU NU MÚNDU

Aaaliko umúndu jumo alimaga asyabala. Po Kalulu alyaga bwila. Umúndu jula alyegíle ikipiki asongwíle ngati múndu apakíle ubulimbo. Po Kalulu bo ikubuka alyagíle umúndu alimo ndupaka. Alinkuti múndu ndimba kipiki. Kalulu alyandíle ukukikemela ikipiki kila. Abukíle kifuki. Akikomíle ni ngumi aalikolíle amaboko gosa. Akibajíle amabala. Aalikolíle amalundi gosa. Po bo íkolíle umwene lupaka alinkwísa ankola Kalulu. Abapele abaanake. Atíle. Kalulu uju mukampije nitoki lya pakifígo. Abaana babukíle. Bo bafíkíle munjila. Kalulu alyandíle ukubalalusya abaana bala. Atíle ugwísemwe atíle fíkí bo ikubalagila? Abaana bala batíle. Atíle Kalulu akagogigwege akapiji gwege nitoki ilyapakifígo. Kalulu asekíle atíle. Ugwíse mwe atíle mungolele ingongobe inywamú mumbijíle nitoki. Abaana bala ballitike. Bakolíle ingongobe bapijíle pamopeene nitoki bampapo Kalulu. Kalulu alíle ifupa abikaga Munyambi. Bo isíle umwene kaja abalalusisye abaanake. Ndimba basobíle bomuno ababulíle basyobigwe na Kalulu. Po alinkunkola Kalulu ukuti angoge. Kalulu abopíle fíjo. Unnyambala jula atumilíle imbwa. Pope Kalulu linga syandíle ukunkola asisopelaga ifupa po imbwa syimaga ukwanda ukulya ifupa. Umúndu jula atoligwe ukunkola Kalulu. Kaja kampyenyúle.

AKASUMO KA MWASOFU NA KALULU

Aaaliko Kalulu. Uju alimaga amungu. Po bo gamelíle amungu nu kukoma. Ba Mwasofu balinkubuka nkulya amungu gala. Kalulu alyandíle ukwijaja. Umúndu uju ikulya amungu gake. Alyegíle ilyungu limo apandwíle. Atíle: "Gwe nkasi gwangu. Umbike pakati palyungu." Unkasi alimbikíle, ajíle kunsopa ndupaka. Po Mwasofu bo isíle amilíle ilyunguli alimo Kalulu. Po Kalulu alinkuja múndu gwa kubuta ubula bwa Mwasofu. Po Mwasofu alyandíle ukukuta nukubuka kubanine. Abanine balimpandwíle palwanda. Po Mwasofu afwíle. Kalulu bo agíle ba Mwasofu basokilepo asokíle ndyungu lila nu kubuka kukaja. Alimpangíle unkasi gwake bo muno syajilíle. Unkasi ahobwike fíjo. Ukwandíla isiku lila Kalulu alyaga itolo amungu gake kisita múndu gwa kumpasyula. Kalinkuja kampyenyúle.

AKASÚMO KA NKÍÍKULU NU NNYAMBALA

Aaaliko umúndu jumo. Alyegíle unkííkulu. Balyandíle ukwenda injila. Balinkwenda balinkwenda baja kufíka pakati palukubo lumo. Ubusiku bwabilíle. Bajibwene inyumba jimo jili pakati palukubo. Batíle tubuke tukasume ubugono. Babukíle. Babambilíle abandu bala. Po ndimba abandu bala bikujoba ikyanga abene kaja bala. Pakaja pa mwene kaja jula fyalipo ifílwilo ifíngi fíjo. Na nnyumba jake jalimo inyama iji ikutwima. Po unkasi gwa mwenekaja abatengíle abahesya kumalundi kuno bikubika inyama. Po babukíle balambalele. Po ndimba abahesya bala bikutila ifílwilo fya mwene kaja. Po bo umwene kaja ikuheha nunkasi kumalundi ukuti balyemo ifíki abahesya kilabo? Po abahesya balyandíle ukulelema. Ba bopíle pa pakilo. Bajíle kugwaga umpiki gumo. Bakwelíle najunkasi. Po ndimba mumpiki muno bikukweta mo muno likugona ibole. Poo pitasi lisa ibole. Abandu bala bayandíle ukukuta. Po ndimba umúndu jula abapele inyumba ja kugonamo apilike. Alyegíle ifílwilo fyake nukubopa. Ajíle kuligoga ibole lila. Po alinkubalonga abandu bala ukuti fíki mwatilaga nnyumba? Po abandu bala balinkuti twatilaga papo tufíbwene ifílwilo fíngi fíjo nnyumba. Po twatigi kingamo ubagíle ukutugogela uswe. Umwene kaja asekíle fíjo nu kubabula ukuti mungajaga nulutende nalumo. Ifílwilo ifí fyakulwila ni fínyamana. Kaja kampyenyúle.

AKASÚMO KA KALULU, MWAFUBU NA MWASOFU

Aaaliko Kalulu abafífyaga fíjo ba Mwafubu na Mwasofu ukuti balusanepo. Po ajagíle injila ja kubasongelesanikisya. Po isiku limo abukíle kwa Mwafubu atíle: "Une Mwafubu mbagíle ukulusa." Mwafubu akaníle atíle ukabagila. Ugwe ukanamaka. Kalulu atíle mbagíle. Po Kalulu alimpinyíle Mwafubu nulugoje. Bo ampinyíle alinkubuka kubutali. Alimwagíle Mwasofu. Ambula jope ukuti: Une, Mwasofu mbagíle ukukulusa" Jope Mwasofu akaníle atíle: "Ukanamaka nagamo. Ampinya jope. Alinkubuka pakati. Alusíle ulugoje. Po Mwafubu na Mwasofu balinkwanda ukulusana. Balusene fíjo. Kanga akabalilo akatali fíjo. Akalipo uju alusigwe nunnine. Po Kalulu abukíle pakati ajugisisye ulugoje. Po boosa baleka ukulusana. Kalulu alinkubuka kwa Mwafubu ukuti bule lelo kana ukandusa? Kangi abukíle kwa Mwasofu jope alimubíle bolululo. Po Kalulu alinkubuka kumyake. Munjila alyaganíle nu nkasi gwa Mwangongobe. Alindalusisye ukkuti alikugu? Nka Mwangongobe atíle Untu gwake agutumíle kung'ombe. Po ikilundi kyake kimo atitumíle kusokoni. Po jope Kalulu bwafíkíle kumyake alinkubula unkasi alinkuti. Ega ummage umbule nine nka Mwangongobe ambutíle undume. Po Kalullu abufígwe, alinkufwa. Nka Mwangongobe alinkuti ahaa nuntolíle unjanja. Kaja kampyenyúle.

AKASÚMO KA KALULU NA MWANGALAMU

Apo ijolo Mwangalamu alimmanyani fíjo gwa Kalulu. Bangalaga fíjo. Po isiku limo Mwangalamu atelíle abana batatu. Po bo bakulilepo panandi, Kalulu alyandíle ukubanyonywa ukubalya. Po Kalulu bo agíle Mwangalamu endíle injila. Abakolíle abanake nukubalya boosa. Mwangalamu bo ikugomoka alyagíle abanake baliligwe. Alyandíle ukundalusya ummanyani Kalulu. Kalulu akaníle. Po Mwangalamu alyandíle. Unkufwima Kalulu ukuti angoge. Kalulu asokilepo ukubuka nkujata. Abagíle ba Mwakindingo bikukuna ulukino lwabo bikuti: "no-no-no." Kalulu atíle: "Mtigi yes, twalíle abana ba Mwangalamu banyatíle. Po ba Mwakindingo balinkwimba bo ulu abamanyisye Kalulu. Mwangalamu alinkwenda aga ba Mwakindingo bikitufya, bikuti yes. Twalíle abana ba Mwangalamu banyatíle na Kalulu akabalilo ako asokilepo. Mwangalamu abakota ba Mwakindingo abagoga boosa. Kaja Kampyenyúle.

AKASÚMO KA MWANA GWA MMIKOTA

Aaaliko unkííkulu jumo alyegigwe. Bo egigwe atelíle umwana undindwana. Ingamu jake ali jo Bise. Bise ali mwana gwa Mmikota. Papo unna atelíle kumaka ga Nnganga. Unganga alimbulíle unna gwa Bise ukuti: "Umwana uju mungisa kummetamo siku inywili. Po umwana jula bo ateligwe, abapapi bake balinkuja bandu ba kukonga indagilo sya Nnganga bo muno ababulíle. Isiku limo unna gwa Bise abukíle kukaja kubapapi bake. Bo afíkiíle agoníle isiku lya kwanda. Ababulíle abapapi bake jope ukuti mungisa kusulwa siku ukummeta umwana uku inywili syake. Abapapi balitike. Po bo ikwendelela ukugona. Abapapi ba nna gwa Bise (abisukulu ba bise) Balintumíle unna gwa bise, kukunega amisi kukusiba. Bo abukíle kukina. Abisukulu ba Bise banda ukwinogona ukummeta Bise inywili syake. Baja kula inyembe ntandatu. Bo bandíle ukummwa. Ulwembe lyajongíle nkati bega ulwa bubili lope lwajongíle. Mpaka ulwembe ulwa ntandatu. Po umwana jula afwa. Bo agomwike unna kukina. Po abisukulu ba Bise balinkuti umwana agoníle utulo. Po bankota umwana jula ba mpapikisya unna gwa Bise panyuma. Po nukuti nduko kundumego. Po unna gwa Bise alinkubuka kundume. Po bo afíkíle kifuki ni ngaja sya ndume abapalamani balinkuwanda ukummufwa Bise. Po unna gwa Bise alinkwimba alinkuti: Bise, Bise gwinu Akwasílele utulo Bise Ungona mmagotolo Ungona nfyandalula Ungona mmapilu kuntu Akwasilele utulo Bise!! Po ugwise bo ikumwambilila umwana alinkuwaga afwíle. Alinkuti uketíle: "Nkasi gwangu ukakonga isi ajobíle unganga." Alinkunkaga nu kunsosya. Abagwise ba nkííkulu bo nanga ubwegi bwa mwanabo. Kaja kampyenyúle. by Furaha Ndawile Mwangwala

AKASÚMO KA MWANDUGUTU NA MWANGALAMU

Ijolo fíjo aaliko Mwandugutu na Mwangalamu. Babukíle injila ja pabutali fíjo. Balyendíle ubusiku ubutali fíjo kisita kufíkila mbibi. Baja kufíka nselya babagíle abakamu babo. Bapeligwe ifíndu nu bwalwa banwíle. Po bo bikugomoka Mwangalamu atíle: "Isaga twande ukukuta mpaka abakasi bitu bapilike kukaja. Ukuti batwambege ifíndu. Po jope Mwandugutu alitike. Mwangalamu akutíle fíjo. Jope Mwandugutu akutaga. Po ndimba kila papo jilipo indugutu jakutaga. Po jimo jaja kukuta pakaja pa nkasi gwa Mwandugut. Po bobafíkíle Mwangalamu na Mwandugutu, bafíkíle pakaja pa Mwangalamu. Baja kummwaga unkasi gwa Mwangalamu akapijapo nafímo. Atíle une ngapilike inguto jako. Po babukíle kwa Mwandugutu baja apijíle kila kandu. Papo apilike bo indugutu jiku kuta pakifígo pamyake. Po Mwangalamu syaja sya soni. Sya ntoba paja atigi akuntola Mwandugutu ilisyo lyake likufíke pabutali atoligwe. Po Mwandugutu atolíle papo balibingi basafamíle posa. Kaja Kampyenyúle.

AKASÚMO KA BANA ABA BABINGAGA IFÍLOMBE

Aaaliko umúndu jumo. Abatumaga abanake kuku binga ifílombe. Bo abanake bandíle ukubuka. Balinkufíka njila kifuki nulupaka ulu babukaga ngapo pakubinga. Po lyaaliko ijuni limo ili lyatengíle ikifufumbwa kyake apo. Ndimba nkati nkifufumbwa mula galimo afumbi ga ijuni lila. Po bo abana bala bafíkíle kifuki ni kifufumbwa kila. Ijuni lyalyandíle ukwimba ukuti: Mwebani mukwenda uko. njii tunjilili. Mungega abana bangu . njii tunjilili. Bana bana sundo. njii tunjilili. Muligoge mulileke, ilya kilungwani mulileke. Po abana bala balinkubopa kukaja kukumbula ugwisabo. Ugwisabo alisíle bwafíkíle kifuki jope ni kufufumbwa kila. Ijuni lila lyalyandíle kangi ukwimba bo lulalula. Po ugwisabo jope alyandíle ukubopa kukumbula unkasi. Unkasi jope alisíle bwafíkíle kifuki ni kifufumbwa kila. Ijuni lila lyalyandíle ukwimba ulwimbo lyake kangi. Po babopíle boosa pamopeene najunkííkulu. Po unnyambala jula abukíle kukaja aja kubabula abakisu boosa. Abakisu babukíle. Bo bafíkíle kifuki ni kifufumbwa kila. Ijuni lila lyalyandíle ukwimba ulwimbo lwake kangi. Po abandu bala balyandíle ukulyomolela ulwimbo lula. Po ijuni lila bolimalíle ukwimba. Lyapululwike lyabukíle kubutali fíjo. P abandu bala babukíle pa kifufumbwa kila nukwanda ukutajula amafumbi. Batajwíle amafumbe goosa. Po ijuni lila boba sokílepo lyalisíle lyalyagíle amafumbi gake gakajapo paki fufumbwa pala. Po lyakalele lyasalwíle ikifufumbwa kila nukusokapo. Ukwa kujenga kubutali fíjo. Po abana ba nnyambala jula ballinkubinga kanúnú itolo injuni. Kisita kutamigwa. Kaja kampyenyúle.
by Andawike Mwakipesile

AKASUMO KA MÚNDU UMULOLO FÍJO

Aaaliko umúndu jumo. Alimololo fíjo kangi fíjo. Ingamu jake alijo Gwakisa. Isiku limo alisumwisye pakaja. Ukubuka kummanyani gwake. Alyegíle ilibungu nu kwanda injila jake. Alinkwenda alinkwenda aja kufíka palukubo lumo. Alimmwagíle umúndu jumo jikunduma fíjo injala atolilwe palukubo. Ikulonda ukulya ilisu. alinkundalusya. Ugwe fíki kulya ilisu? Umúndu jula alinkuti: "Nganafyo ifíndu nafímo." Gwakisa alinkumpapo ilibungu. Umúndu jula alinkulya lyosa alinkumala. Po kangi Gwakisa alinkwanda. Ukwimbo alinkuti: Umbepo ilibungu lyangu, ilibungu lyangu Lifumíle mumpiki gula mumpiki gula Nabyele nimwene itolo nimwene itolo. Po jula alinkumpapo sonje. Alinkwenda, alinkwenda alinkwakummwaga umúndu ikunega amisi na amani. Alinkwanda ukundalusya ukuti fíki kunegela amani ago? Jula alinkuti ngagagwe sonje. Po Gwakisa alinkumpapo sonje. Po jula alinkunegela mpaka abongofwíle. Po Gwakisa alinkuti: Gomepo ujo sonje gwangu jo sonje gwangu Afumíle kundya ilibungu kundya ilibungu Lifumíle kumpiki gula kumpiki gula Nabyele ni mwene itolo nimwene itolo. Po jula alinkumpapo ingili ja kukomela ing'ombe. Po alinkwenda afíka nkaja kamo, amwagapo umúndu jumo ikukomela ikiboko ing'ombe syake. Gwakisa alinkuti kukomela amaboko fíki? Jula alinkuti: "Nganajo ingili. Po Gwakisa alinkumpapo ingili ukuti akomelege. Po jula alinkukomela ingili jila mpaka jamalike. Alinkwanda ukumela alinkuti: Umbepo ingili jangu ingili jangu Jifumíle kungoga sonje kungoga sonje Alíle ilibungu lyangu ilibungu lyangu Lifumíle Mumpiki gula Mumpiki gula Nabyele nimwene itolo, nimwene itolo. Po jula akalinafyo nafímo ifyakumpapo. Po alinkusita alinkuti anlombe. Jula akaníle atíle nganafyo nafímo. Po ukwandila ilisiku ilyo Gwakisa akalyandisye ukusosya utundu twake. Mwalo mwalo. Kaja kampyenyúle.
by Andawike Mwakipesile

AKASUMO KA NKÍÍKULU NA BANAKE BABILI

Aaaliko unkííkulu jumo. Alina abana babili. Jumo ingamu jake ali jo Mbasa. Ujungi ali jo Sinde. Po isiku limo alinkubatuma kumakina kukusya. Abana bala bitwika ifyombo fyabo nukusumuka ukubuka kuno abatumíle unabo. Balinkwenda, balinkwenda bafíkíle palukubo lumo ulu lulinulwisi kwa kisiba fíjo. Po Mbasa alinkuti Sinde talapo. Po sinde alinkutala. alinkwenda amisi galinkuja ntuputo. Alinkwenda galinkuja mmafundo. Alinkwenda galinkuja munsana. Alinkwenda galinkuja Nkipambaga. Alinkwenda galinkuja Mmakosi. Alinkwenda galinkuja tundulu. Untu gukabonekaga, nagumbili gosa. Po Mbasa alinkuja múndu gwa kugomoka. Alinkukuta fíjo ukuti afwíle Sinde. Alinkukuta mpaka pakaja pannabo. Po unna alinkuti: "Sinde alikugu?" Mbasa alinkuti sobíle mmisi po unna alinkuti tubuke twesa ukanangisye apa amililwe Sinde. Balinkwenda, balinkwenda baja kufíka apa amililwe Sinde. Po Mbasa alinkwanda ukwimba ulwimbo alinkut: Ugoníle Sinde, ugoníle Sinde Sisíle sisíle naloli nabalindwana apa twangalaga twangalaga nabalindwana Sisíle, sisíle, naloli nabalindwana. Po Sinde alinkutupuka untu nukwanda ukwimba: Ugoníle Mbasa, ugoníle Mbasa Sisíle sisíle naloli nabalindwana apa twangalaga twangalaga nabalindwana Sisíle, sisíle naloli nabalindwana. Po alinkwe ndelela ukwimba ulwimbo lululu Mbasa. Sinde alinkuboneka ikipambaga. Alinkwimba itolo Mbasa. Sinde alinkuboneka Munsana. Mbasa alinkwimba itolo. Sinde alinkuboneka Mmafundo. Mbasa alinkwimba itolo mpaka amisi gamalike gosa. Umbili gulinkuboneka gosa. Po unnabo ahobwike fíjo nu kumpimba Sinde. Alinkwanda ukummosya nu kumpyagisya ubunyali boosa. Nifílonda fyosa fílinkuma. Balinkugomoga ukubuka kumyabo. Kaja kampyenyúle.
by Benard Issah Mwakabana

AKASUMO KA LYEBE NU NKÍÍKULU

Aaaliko unkukulu jumo. Atelíle umwana pakaja. Unkííkulu uju atugalaga kifuki ni kyogelo kyapakisiba. Po isiku limo abukaga unnyambala jumo pakoga pakisiba kila. Alimwagíle unkííkulu jula. Alyandíle ukujoba nagwe ukuti amwegege. Po unkííkulu jula akaníle. Unnyambala bwila na bwila agelaga ngapo ukundonda unkííkulu jula. Pope unkukulu akanaga. Isiku limo unnyambala jula abukíle kukaja kumyake. Ndimba kumyake afugíle ilyebe. Po alitumíle ilyebe kukaja ka nkííkulu jula. Alibulíle atíle ukege ikanga ja nkííkulu jula bo ikoga ukatwale. Ilyebe lila lyabwikíle lyajíle kunyakula ikanga ja nkukulu jula. Po unkukulu jula alyandíle ukwimba ulwimbo nukulibopela ilyebe lila alinkuti: Lyebe, Lyebe mbako ingubo jangu, lyebe mbako ingubo jangu, Ngakugana mbako ingubo jangu. Po Ilyebe lyope lilinkubopa kumwanya nukwanda ukwimba ulwimbo lilinkuti: Gwe nkííkulu mbako ingubo jangu, Nguganíle mbako ingubo jangu. Po unkííkulu jula alinkulibopela Iluebe lila. Po ilyebe lyope likaga ngapo na pasi. Linga unkííkulu jula ikulonda ukwega ikanga ilyebe lya pululukaga kumwanya. Ilyebe lila lilinkubuka mpaka kukaja kumwene lyebe. Umwene lyebe alyegíle ikanga jila. Po unkííkulu jula bo afíkíle pakaja pa mwene lyebe. Umwene lyebe alimwambilíle unkííkulu jula, po nukumwanya ukuti:"Bule kanalelo gwanganaga?" Po unkííkulu jula akalyamwíle nasimo loli alingíle nnyumba. Alinkuja nkasi gwake bwila na bwila. Kalinkuja kampyenyúle.
by Benald Issah Mwakabana

AKASUMO KA BAKÍÍKULU ABA BANEGAGA AMISI

Aaaliko unyambala jumo. Atelíle umwana unkukulu. Isiku limo umwana ujo bantumaga kukunega amisi nabanine. Ugwise alimpele ikipale ukuti bakannegele amisi. Bo bafíkíle kumisi umwana jula agogíle ikipale. Bo agogíle ikipale. Alibilíle mmisi ukutila ukuti ugwise naikukatata. Agonle mmisi amasiku ntandatu kisita kugomboka pakaja. Po unna alinkubuka kumisi alinkwimba alinkuti: Mwana, mwana ulikugu ulikugu ulikugu Ugogíle kafulu katata katata katata, Gwipelepe tule pa simba pa simba pa simba. Jope umwana alinkwamula nu kwimba ukuti:
Juba juba, ndikuno ndikuno ndikuno
Ngogíle kafale katata katata katata
Nipelepetule pasimba pasimba pasimba.
Po unna gwa mwana jula alinkugomoka kukaja. Aja kumbula ugwise ukuti umwana jula aaliko kumisi. Po unna nugwise babukíle kumisi. Ugwise gwa mwana jula bo andíle ukumponya umwana jula. Umwana jula ajaga myee itolo.
Isiku lyabutatu alisíle unna mwene. Alyandíle ukukolela kangi. Umwana jula alitike. Po unna alinkolíle umwana jula nukuntwala pakaja. Ugwise ahobwike fíjo ukumbona umwanake asokwike pakaja. Agogíle ing'ombe apijíle numpunga. Abokolíle abandu boosa ukuti ababule ukuti umwanangu asokwike. Abandu balibingi lwaja lusalo lunywamu fíjo pa nnyambala jula. Abandu bahobwike fíjo. Banwíle nukulya. Po umwana jula alinkumwaga unnyambala alinkwegigwa. Kaja kampyenyúle.
by Andawile Mwakipesile


AKASUMO KAUMÚNDU, MWANGALAMU NA KALULU

Aaaliko umúndu jumo endaga injila. Alinkwenda, alinkwenda. Bo ikusokapo injila jake ali numwana nna nialu akolíle mmaboko. Umúndu ujo alinkííkulu. Po bo kwenda injila jake janda ukutima ifula. Po unkííkulu jula abopela nu kwingila nnyumba jimo. Ndimba inyumba ijo ja Mwangalamu.
Mwangalamu ammwaga umúndu jula bo afumíle nkujata. Atíle: "Gwe, múndu ugwe, ummíle umwanako na nialu gwako. Po nine ngumíle ugwe." Unkííkulu jula alyandíle ukukuta nu kwilamba fíjo. Pope Mwangalamu atíle kupilika gwe nkííkulu ugwe. Umwalafyale ikuti mmíle umwanako na nialu gwako kukana? Mila mbimbibi. Mwangalamu akumíle. Po nine nummíle Mwangalamu. Po Mwangalamu bikupilika bo isyo abopíle nukubuka kubutali. Po jope Kalulu alinkolíle unkííkulu jula alinsosisye panja nukunsindikila. Kwaja ko kupona kwa nkííkulu jula. Kaja kampyenyúle.

AKASUMO KA MWELYEBE NA MWALUBUBI

Aaaliko Mwalyebe angalaga fíjo na Mwalububi. Isiku limo Mwalububi abukíle kukaja kwa Mwalyebe. Mwalyebe alimpijíle Mwalububi ifíndu ifí nyafu fíjo aja kummulila nu bwalwa. Mwalububi aja múndu gwa lusekelo ulunywamu fíjo nkati múndubula jake.
Isiku limo umwana gwa Mwalyebe alimbine. Mwalyebe abukíle kukaja kwa Mwalububi. Kukulonda unkota nu kumbula ummanyani ububine bwa mwanake. Po Mwalububi atíle mbilike nkamu gwangu. Une ngwisa jujune kukaja kumyako kukungangula umwanako. Loli nkamu gwangu une ngutila fíjo ukwisa uko papo une linga ambwene Mwanguku munjila ngwenda ikundipula nukundya. Po Mwalyebe atíle gwisege itolo. Une ngusigilaga munjila.
Po Mwalububi alyegíle isupa syake isya mikota. Alyandíle ukubuka kwa Mwalyebe. mwalububi bo ikwenda ikwenda aja kwaganila na Mwanguku. Po Mwangugku ankola Mwalububi alinkungoga nukundya. Po Mwalyebe bo isíle. Alyagíle unganga gwake aliligwe na Mwanguku.
Po Mwalyebe alyandíle ukumbula Mwangugku ukuti: "Ukwandila lilino ulu. Une ndindugu gwako. Papo ugogíle unganga gwa Mwanangu. Alinkwendelela ukumbula ukuti une ngukolaga abanako bwila na bwila mpaka pammalikisyo gwa bumi bwitu. Ngubombaga bwisyo papo nungwe ungogíle umpoki gwabumi bwa mwanangu.
Ukwandila isiku lila Mwalyebe na Mwanguku balibulugu ubu nywamu fíjo. Kampyenyúle
by Jelemia Erasto Mwaihoba

AKASUMO KA SALO NA BANINE NKUPANYA AMINO

Aaaliko umúndu jumo. Alimwegi nkati mbwegi bwake atelíle. Umwana jumo jwene ntiga unkííkulu. Ingamu jake ali jo Salo. Isiku limo Salo na abanine bana balinkubuka kumpanya mino kubutali fíjo. Bo ba fíkíle kumpanya mino kula. Umpanya mino ujo alinsalílepo. Undindwana uju ingamu jake ali jo Salo. Po umpanya mino jula atíle Salo buka tasi pabutali.
Po bo Salo asokílepo alinkwanda ukubapanya bala abanine. Boosa abapanyíle amalíle. Po alinkolíle Salo alyandíle ukumpanya. Alimpanyíle kanúnú fíjo. Atíle Salo buka pabutali tukete. Salo abukíle. Umpanya mino atíle isaga ngupanye kanúnú kangi. Po Salo apanyigwe kanúnú fíjo ikukinda lula loli abanine boosa bala abang'elenng'emdwíle itolo.
Po umpanya mino jula atíle. Ugwe Salo . Somma ukubanangisha abanino amino gako. Linga kwene bagabweni bobwite. Kangi babagíle ukukugoga. Po balinkusokapo. Bo bafíkíle munjila. Abanine balyandíle ukunangisanya amino gabo. Po Salo umwene alinkufísa agake. Po abanine balyandíle ukunsesya. Salo asekíle. Bo bagíle amino ga salo manúnú fíjo. Abanine boosa baja nubufí. Bankola nukuntaga nkisiba ikitali fíjo. Po abene balinkubuka kukaja.
Salo alinkugo na nkina kila amasiku amingi fíjo kisita kuboneka. Po isiku limo umúndu jumo abukíle nkusenga indete. Alinkusenga alinkuti kee kee kee. Po salo alinkwimba alinkuti:

Mwebani mukuti kee kee Mwenemikili
Ukambulíle juba Mwenemikili
Kwa kuti Salo gwako Mwenemikili
Amino bakammwasya Mwenemikili.

Po unnyambala jula abukíle kukaja aja kubabula abapapi ba Salo na abandu boosa pakipanga. Abandu bala baja kwisa boosa kula aaliko Salo kukisiba. Po umúndu jula akeng'endíle kangi ulutete. Po Salo jope alyimbíle kangi bo lula lula. Po abandu bala balyegíle ililasi itali fíjo batumbukisha nkati nkina kila. Po balyandíle ukwimba ukuti:
Linga ulilwifí tandabukila
Linga ulinjoka tandabukila.
Po Salo alinkutandabukila mpaka afíkíle mmaboko mbagwise. Bali mmwangíle mmwanya mmwanya mpaka kukaja. Baja kupija ifíndu fyalusalo. Lwakuboneka umwanabo. Lwaja lusalo lunywamu fíjo pakaja kala. Kaja Kampyenyúle
by Donald Joseph


AKASUMO KA NNYAMBALA NUNKO

Aaaliko umúndu jumo alinumwana unkííkulu. Ingamu jake alin jo Ngosi. Ngosi jula jula alinkujonga nu nnyambala kisita kwegigwa. Balinkugona ifyinja ifíngi fíjo kisita kunkwa unkííkulu jula. Po unnyambala jula alinkwanda ukunkonga unkogwake kuno aaliko.
Bo afíkíle panko balimwambilíle kanúnú fíjo. Balimpijíle ifíndu alilemo. Po bobangelepo alinkwanda ukukoba ukuti: Gwenko gwangu une nisíle nkumela ifyuma. Po undumyana jula alinkuti. Mbilike tata ndimo ngulonda ikyuma kyako. Po bulinkwila ubusiku balinkuntengeta unnyambala jula ukuti alambalale. Agoníle amasiku matatu. Po ilisiku lya kin undumyana jula alinkwanda ukumbula unkasi gwake ukuti: Nkííkulu tukule ubufu tukansindikíle tata kumyake, tukubuka twesa kilabo. Popapo balinkubomba bosisisi. Pa kilo bo balambalele unnyambala jula asumuka. Po undumyana jula ega ubupanga ansenga unyambala jula amakosi. Untu gwaja pasima umili gope pasima apimba utatu gula nukubika nkati mbufu bula ubwa kutwala kubako bake. Nulubunju balinkulembeka kisita kummwagapo. Unnyambala jula. Unkííkulu alinkuti. Ndume gwangu tata aalikokugu? Apa alambalele akajapo? Undume alinkuti atabil fííjo kubukye atíle mukunyagaga ngababule abakikolo ukuti unko gwangu ikwisa lilino. Undindwana alinkukana ukwitika isyo. Lelo kummalikisyo alitike.
Po balinkupinya ubufu bula nukunkonga ugwisabo. Balinkwenda, balinkwenda. Munjila japululuka injuni nukwanda ukwimba ukuti:

Ngosi Ngosi ubulema nganda nganda tikwa
Atwele atwele kamtwe nganda nganda tikwa
Akamtwe akamtwe kagwise nganda nganda tikwa
Nalinga nalinga june nganda nganda tikwa
Ndule ndule ngete nganda nganda tikwa
Ukusi kusi kubufu nganda nganda tikwa

Po undindwana alinkuti gwe nnyambala ugwe ubombíle syafíki? Keta injuni jikwimba boulu? Po undumyana jula alinkuti nkasi gwangu tubuke itolo bosili injuni sya mmasyeto. Balinkwenda balinkwenda injuni jila japululuka kangi nukwanda ukwimba bolulalula.
Po kummalikisyo alinkutula ubufu bula nukuketa. Alinkwakugwaga untu gwa gwise nkati mbufu. Injuni jila jaja kupululu mpaka pakaja ka nnyambala jula nukwimba kangi ulwimbo lula. Po boosa aba balipo pakaja balinkwakunkola undumyana jula nukungoga jope. Po balinkwega untu gula nukugusyila. Undindwana jula alinkusyula pakaja. Kaja kampyenyúle
by Benald Issah Moma Mwakabana


AKASUMO KA NGWINA NU MÚNDU

Aaaliko umúndu jumo amanyene fíjo ni ngwina. Po lyalipo ili siku limo. Babukíle nkoga mmisi. Balinkogeta boosa mpaka nkisiba. Po ingwina ja nkolaga umúndu nukumfyusya pisilya. Bwafíkíle pisilya umúndu jula alinkwanda ukunseka mwangwina nukuti: Ulinkonyofu kangi ulindema fíjo gwengwina ugwe. Une ndi seke lyako kwa kwanda ukunyogesya nukundekesya. Po mwangwina alinkuti Po kunyugilila nengu fyusisye. Ilisiku ilya bubili alinkuntengulila umúndu jula ukuti babuke bakoge boosa.
Pope abombíle bo sila sila kangi. Po kangi ilisiku ilyabutatu. Umúndu jula alinkwanda ukummugilila Mwangwina. Mwangwina akalele fíjo nu kwanda ukunkota umúndu jula kulyojo ukuti andyege. Umúndu jula alinkukuta fíjo. Po salila alinkwenda kifuki nagwe. Alinkundalusya alinkuti: Fíki kulila? mwangwina alinkuti ikunyugilila uju. Salila alinkuti: ntikupilika fyuka panandi. Mwangwina alikujoba bosilasila. Po salila jope alinkuti gwe fyuka kangi ntikupilika une. Alinkujoba kangi mpaka afíkíle pisilya. Po umúndu alinkwenda nukubopa. Ukwandila akabalilo ako. Ubumanyani bwabo bulinkumalika. Salila alimpokíle umúndu jula. Umúndu jula alinkubuka kumyabo. Ingwina jilinkusyala mmisi.
by Donald Mwainona

AKASUMO KA MWANGALAMU NA MWAKINDINGO

Mwangalamu na Mwakindingo blibumanyani bunywamu fíjo. Bagoníle amasiku amingi fíijo kisita kyuma nakimo. Po babukíle kumwalafyale kukusuma ing'ombe. Po unyafyale abapele kita múndu ing'omba jake. Mwangalamu apeligwe ingambaku. Po Mwakindingo apeligwe indama. Bo bapeligwe ing'ombe isyo. Bajengíle itembe limo. Ing'ombe syabo silinkugona pamopene. Po ingombe ja Mwakindingo indama jatelíle.
Po Mwangalamu alinkuti ing'ombe iji jitelíle jake. Mwakindingo alinkukanika ukuti ing'ombe inyambala jisikutela pope Mwangalamu akníle. Po Mwakindingo abukíle kwa Kalulu kukusitaka. Kalulu atíle Mwise mwesa kitabo. Po babukíle. Balyagíle Kalulu afwele ifípetu ipakíle amatope. Po Mwangalamu alinkundalusya Kalulu ukuti fíki usulumenye? Kalulu alinkwamula alinkuti: Ngulila papo tata afwíle, alinulwanda atelaga po afwíle fyobene nsulumenye.
Mwangalamu alinkukanika nukuti sikabagila Kalulu. Unyambala atele umwana kangi aje nu lwanda. Bulebule? Po Kalulu alinkuti kukanika Mwangalamu! Une ngujoba naloli tata atelaga afwíle. Mwangalamu atíle unyambala asikuteta nakomo ngukana. Po Kalulu atíle keta ugwe kuti ing'ombe jako ingambako jitelíle! Bule ing'ombe inyambala jikutela?
Po Mwangalamu alinkuti hi! mma akandu akanyambala kokosa kala kasikukaba ulwanda nu kutela. Po Kalulu alinkumuba. Mwangalamu ukuti nungwe ing'ombe iji jitelíle jikajojako papo ijako nyambala. Ing'mbe jila jitelíle ja Mwakindingo. Palapala Mwangalamu itika kuno akalele fíjo mundumbula. Po Kalulu alinkwega ing'ombe sila nukumpapo Mwakindingo. Mwakindingo alinkubuka nasyo kumyake. Ubumanyani na Mwangalamu bulinkumalika. Kaja kampyenule.

|| Nyakyusa home || On the net since December 1995 || || Last update: March 21, 2004 || Return to top ||