Text from Tetiteti

TETITETI

The original spelling has been followed, but altered in the following ways:
[n-accent aigu] has been changed to [n']
[n-over dot] has been changed to [ng']
[V-macron] has been changed to [VV]
[i-under dot] has been changed to [í]
[u-under dot] has been changed to [ú]


Ukujenga ikíbaga

Ukujenga, tasí gulege amalasí gaa kujengela, nindete syope gulege; utigi nimilisi utemege, utigi ingon'olelo utumulege, utigi ukumanga umangege. Ilyundu, upalege abaakwípa-ilyundu, abakíkulu bipege, lijege língí fíjo; bonganyege nisanu nulusanje. Ukwanda ukukítíka, utípege ikiliba, utigi ubwína ukumbege. Lelo bo umalíle isya kiliba, po papo lelo ukeng'endanyege, amalasí gajege mapímba gosa, utumulanyege nimbiiso.
Lelo bo umalíle ukukeng'enda, umpalege umúndu, uju amen'e ukujenga bunúnú fíjo. Egege amalasí, akítíkege mbwína upilengemo umfú mmajengo. Po papo kangi ungololí agololege bunúnú fíjo, atigi imbanda akumbilege pakati, atigi íbugulu apín'ege. Ubikege nuntaliko pamwan'a pambanda. Kangi gwegege ingon'olelo ukon'olelege pamwan'a pantaliko, lelo utigi indete sya kubanila kumwan'a ubanilege. Lolí pakubana, ko kabombo kapala fíjo; ukufika ukumalikisya akabombo kakaka bukukiinda pamo ubusíku mlongo na bubili, pamo ntandatu itolo, ndiisi jujugwe gwe gwatíle aka kumwan'a, po lolí gwende nukupalaata isííto, upín'ege, unosyege fíjo, sín'egen'ege fíjo, abandu ukuti baswígege itolo, bo bikuketa iki gwajengaga, batigi: ndaga gwabomba. Po papo lelo gwende nukugeleka, umpalege ungelekí fíjo, uju amen'e; agelekege bunúnú fíjo, atigi ningumba akon'olelege pamwan'a.
Lelo sísyele imbombo. Gwandísyege ukubilikila abakíkulu baa kukanda numfu nindope pamopene, pa kukanda. Bagelíle lyumíle ilímato, abene abakíkulu baa kukanda numfu nindope pamopene, pa kukanda. Bagelíle lyumíle ilímato, abene abakíkulu bege umfu nugwa kutenekesya nugwa kookesya.
Po papo ungatigi símalíke syosa imbombo. Bo gwagíle ukuti ikibaga kyumíle kyosa ítolo, po gwegege umfu, utapilengemo nkati nkibaga, ugwasyege umfu níkumbulu. Po papo ulondege indobelo ja kutobela pasi, utobege fíjo ítolo, pajege pakafu pasi. Lelo linga gwíganíle ukutumulanya amalinga, gope utumulanyege, ugabikege nkati, namabalika buno-buno ulukege aga kwísígilila imbepo.
Syope na sí ng'ombe syage utendekísye ifikíngi fya kukungamo; oko lelo, ifikíngi ulondege, ukumbilege, utigi ningoje upotege sya kusíkyngila ing'ombe.
Po papo lelo linga umalíle imbombo syako syosa, usekelege fíjo utigi: "njengíle ikíbaga kyangu ikipya."

|| Home || On the net since December 1995 || || Last update: March 21, 2004 ||